Ermelowa ABC-fibla

art.co.: 2514-L

EUR 10,00
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Pśed jadnab 350 lětami jo se wuśišćała fibla w serbskej rěcy, kótaraž jo zmóžniła serbskim a nimskim źiśam w Kalawje cytaś wuknuś. Rownož ku kóńcoju 17. stolěśa su pśikazali znicenje wšyknych serbskich knigłow w tencasnej Łužycy, jo se namakał pśed někotarych lět w budyšyńskej měsćańskej bibliotece slědny eksemplar togo „Wendisch Buchstabir Büchlein”. Pśirědowanje dłujki cas jasnje było njejo. Wurězk tych kniglickow w Serbskem kulturnem leksikonje z lěta 2014 jo pózbuźił intensiwne slěźeńske źěło prof. Michaela Ermela z Barlinja, kótarež su kradu jasnje dopokazali, až fibla póchada wót kalawskego raźinego kněza a šularja Jura Ermela (ca. 1595 – 1669) – jadnogo pśedchadnika Michaela Ermela-Barlinskego. Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. jo něnto wudało bibliofilne nowowudaśe teje ABC-fible.

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej