Mato Kosyk 1853-1940

art.co.: 365-L

EUR 22,90
inkluziwnje 7 % UStThere are no reviews for this product

wopisanje produkta

Pśi goźbje 150. narodnego dnja Mata Kosyka w juniju 2003 jo se wotměła w jogo rodnej jsy Wjerbnje prědna jomu posćona wědomnostna konferenca. Na njej jo se wobźěliło dwaźasća wědomnostnikow z Nimskeje, Polskeje, Wjelikeje Britaniskeje, USA a Ukrainy. W pśedlažecem zběrniku »Mato Kosyk 1853–1940« jo wudawaŕ Roland Marti zjadnośił jich pśinoski k žywjenju Mata Kosyka, k literarnej, kulturnej, nabožnej, etniskej, socialnej a politiskej slězynje jogo tworjenja ako teke k recepciji jogo lyriki w słowjańskich krajach. Z tym jo wědomnosć we wuzbadanju a interpretaciji Kosykowego tworjenja bejnje doprědka pśišła a wuznamne impulse do dalšnego slěźenja dostała. Zběrnik jo w LND wujšeł ako 40. zwězk Spisow Serbskego instituta. 

Reviews

* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". wěcej